Setup Menus in Admin Panel

فرآورده های ساختمانی / تیرآهن بال باریک شیبدار (IPN)

تيرآهن های بال باريك شيبدار توليدي درشركت سهامي ذوب آهن اصفهان مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 3277 و مطابق با استانداردهاي DIN1025-1  درمشخصات ابعادی، جرم و مقادیر ایستایی ، EN10024 در رواداری ها ، EN10025-2  درمشخصات فنی، به شرح زيرمی باشند:

 

جدول شماره (1) : مشخصات ابعادي و رواداري هاي تيرآهن بال باريك شيبدار

جدول شماره (2) اندازه ها و مقادير ايستايي تيرآهن بال باريك شيبدار

جدول شماره (3) : آناليز شيميايي تيرآهن بال باريك شيبدار

جدول شماره (4) : خواص مكانيكي تير آهن بال باريك شيبدار

طراحی و پشتیبانی :Masoudnikzad
Language