Setup Menus in Admin Panel

فرآورده های ساختمانی / تیرآهن بال پهن موازی (IPB)

تیر آهن هاي گرم نوردیده بال پهن موازی با وزن متوسط (I- 5) در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان بر اساس استاندارد ملی ایران ISIRI 14484  ومطابق با IPB و استانداردهای DIN1025-2  در ابعاد، جرم و مقادیر ایستایی ، EN10034 در رواداری ها ، EN10025-2  درمشخصات فنی، به شرح زیر توليد مي‌گردند:

 

 

 

جدول شماره(1) مشخصات ابعادی و وزن تیر آهن هاي بال پهن موازی با وزن متوسط

 

جدول شماره (2)مقادیر ایستایی تیر آهن هاي بال پهن موازی با وزن متوسط

 

تیر آهن هاي گرم نوردیده بال پهن موازی با وزن سبك ( I-4 ) شركت سهامي ذوب آهن اصفهان بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 13781 ISIRI و مطابق با IPBL و با استانداردهاي DIN1025-3  در ابعاد، جرم و مقادیر ایستایی ، EN10034 در رواداری ها ، EN10025-2  درمشخصات فنی، به شرح زیر توليد مي‌گردند:

 

 

جدول شماره(1) مشخصات ابعادی و وزن تیر آهن هاي بال پهن موازی سبك

 

 

جدول شماره (2)مقادیر ایستایی تیر آهن هاي بال پهن موازی سبک

جدول شماره (3) : آناليز شيميايي تير آهن هاي بال پهن موازي

 

جدول شماره (4) : خواص مكانيكي تير آهن هاي بال پهن موازي

طراحی و پشتیبانی :Masoudnikzad
Language