Setup Menus in Admin Panel

فرآورده های ساختمانی / تیر آهن بال نیم پهن موازی (IPE)

تيرآهن های بال نیم پهن موازی توليدي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان با علامت مشخصه I-2  بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 1791 و مطابق با استانداردهای DIN1025-5  در ابعاد، جرم و مقادیر ایستایی ، EN10034 در رواداری ها ، EN10025-2  درمشخصات فنی،  به شرح زیر مي باشند:

 

 

 

 

جدول شماره (1) : مشخصات ابعادی و وزن تیرآهن های تولیدی

جدول شماره (2) : اندازه ها و مقادیر ایستایی تیرآهن های تولیدی

جدول شماره (3) : ترکیب شیمیایی تیرآهن های تولیدی

جدول شماره (4) : خواص مکانیکی تیرآهن های تولیدی

طراحی و پشتیبانی :Masoudnikzad
Language