Setup Menus in Admin Panel

فرآورده های صنعتی/ ریل

انواع ريل های توليدي از نوع    60E1, 54E1, 46E2  مطابق با استاندارد EN 13674-1 با مشخصات زير عرضه مي گردند

 

 

جدول شماره (1) : آنالير شيميايي فولاد ريل

جدول شماره (2) : خواص مكانيكي فولاد ريل

طراحی و پشتیبانی :Masoudnikzad
Language