Setup Menus in Admin Panel

کلینکر سیمان

کلینکر سیمان پرتلند توسط همجوشی مخلوطی از مواد اولیه شامل اکسیدهایی که به طور معمول شامل CaO ، SiO2 ، Al2O3 و Fe2O3 می باشد و مقادیر کمی از دیگر مواد ساخته می شود. برای تولید کلینکر سیمان پرتلند، مواد اولیه به صورت خشک یا تر به طور مناسب آسیاب ، مخلوط وهمگن می شوند سپس درکوره درمعرض دمای حدود 1400 درجه سانتیگراد قرارمی گیرند.

کلینکر سیمان پرتلند، ماده هیدرودیکی است که حداقل دوسوم وزن آن کیسیم سیلیکات ها (2CaO.SiO2 و 3CaO.SiO2 )و باقیمانده آن از ترکیبات آلومینیوم و آهن شامل فازهای کلینکر و دیگرترکیبات ساخته شده است.

باشد. سیمان ها معمولیاز مواد مختلف تشکیل شده اند و از نظر آماری ترکیب همگنی دارند که ناشی از فرآیندهای تولید و جابه جایی به همراه کنترل کیفیت است.

طراحی و پشتیبانی :Masoudnikzad
Language